По благословению
митрополита Екатеринбургского
и Верхотурского Евгения

19 июня 2024

19 июня – празднование Пименовской иконы Божией Матери

Ико­но­гра­фи­че­ский тип Пиме­нов­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри – Бо­го­ро­ди­ца Оди­гит­рия.

Пер­вое упо­ми­на­ние об иконе от­но­сит­ся ко вто­рой по­ло­вине XVI ве­ка. Крат­кая за­пись в Кни­ге Сте­пен­ной цар­ско­го ро­до­сло­вия о двух ми­ро­то­чи­вых ико­нах в Москве – Бо­го­ма­те­ри и Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца бы­ла до­пол­не­на сле­ду­ю­щим со­об­ще­ни­ем: «Сию чу­дес­ную ико­ну Бо­го­ма­те­ри Пи­мин, мит­ро­по­лит всея Рус­сии, при­не­се из Ца­ря­гра­да, и мно­га ле­та сто­я­ла в со­бор­ной ве­ли­цей церк­ви на Москве. Тю­трум же некто, слав­ный ку­пец, умо­ли со­бо­ра то­го слу­жи­те­лей, да при­не­сут в дом его об­раз той Бо­го­ма­те­ри и мо­леб­ная со­тво­рят, яко же обы­чай есть, иже от ве­ры мно­зу же­ла­ху то­гда ви­де­ти в до­му сво­ем об­раз той Бо­го­ма­те­ри. Ныне же по­став­ле­на бя­ше свя­тая ико­на в цар­ском дво­ре в церк­ви у Бла­го­ве­ще­ния пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы во свя­тем ол­та­ри».

На­зва­ние ико­ны свя­за­но с име­нем мит­ро­по­ли­та Пи­ме­на, ко­то­рый, по пре­да­нию, при­вез чу­до­твор­ную ико­ну из Кон­стан­ти­но­по­ля в Москву в 1387 го­ду.

Сна­ча­ла ико­на на­хо­ди­лась в ал­та­ре Успен­ско­го собра Мос­ков­ско­го Крем­ля, за­тем бы­ла пе­ре­не­се­на в Бла­го­ве­щен­ский со­бор. До 1918 го­да на­хо­ди­лась в Ми­ро­ва­рен­ной па­ла­те Крем­ля, за­тем – в Го­судар­ствен­ном Ис­то­ри­че­ском му­зее, от­ку­да в 1930 го­ду бы­ла пе­ре­да­на в Тре­тья­ков­скую га­ле­рею.